At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. 27 Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Mark 8:34-35 NLT. 35 For d whoever would save his life 4 will lose it , but whoever loses his life for my sake e and the gospel’s will save it . He called the crowd with his disciples, and said to them, “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 14 ... 34 At sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. 32 mark translation in English-Tagalog dictionary. But if you give up your life for my sake and for the sake of … At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? Mark 8:34-35 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. When he fed the 5,000, Jesus expressed “compassion” for the people’s lost spiritual condition (6:34). What does "cross" symbolize in the New Testament? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? Why did Jesus tell the recently healed blind man not to return to the village in Mark 8:26? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? at hindi baga ninyo nangaaalaala? At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? 34 And He summoned the crowd together with His disciples, and said to them, “If anyone wants to come after Me, he must deny himself, () take up his cross, and follow Me. Mark 8:34 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Mark 8:34, NIV: "Then he called the crowd to him along with his disciples and said: 'Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? 35 For whoever wants to save their life [] will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it 1 Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, 2 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 3 At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila … 1 Votes, Mark 8:36 Self-help is no help at all. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? • Watch Queue Queue. 1 Votes, Mark 8:22 - 25 Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? 36 Sign Up or Login. At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 19 34 Mark 8:34(NASB) Verse Thoughts When Jesus summoned the crowd to come, and listen to Him, together with His chosen disciples, and made His astonishing demand... that anyone who wanted to follow Him was to deny themselves, and take up their cross and follow Him... we find that this requirement was recorded immediately after Peter had pronounced his divine revelation from God. • At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … • Read full chapter 18 Mark 8:15 35 For () whoever wants to save his [] life will lose it, but whoever loses his [] life for My sake and the gospel’s will save it. Do miracles prove Jesus’ divine mission? To Get the full list of Strongs: At sinabi nila, Pito. At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. 31 31 At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Bibliya Tagalog Holy Bible. marka 1:35 - At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? at hindi baga ninyo nangaaalaala? Do miracles prove Jesus’ divine mission? At sinabi nila, Pito. marka 9:35 - At siya'y naupo, at tinawag ang labingdalawa; at sa kanila'y sinabi niya, Kung sinoman ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. (Psalm 119:43). At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? What is the significance of the blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25? At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Why would God snatch the truth from our mouths? Do people in heaven know what is going on earth? And this regard and compassion produces deep humiliation in those who are delivered from the profanation of good, and through humiliation conducts to the blessing of peace. 38 Mark 8:34–35 The Way of the Cross 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “ Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me . At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. At nagsidating sila sa Betsaida. Jesus Foretells His Death and Resurrection Mark 8. Posted by DJL on Jul 3, 2012 in Daily Bread | 0 comments. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . What does "cross" symbolize in the New Testament? 5 Why would God snatch the truth from our mouths? hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? 13 6 At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? (34-38) Commentary on Mark 8:1-10 (Read Mark 8:1-10) Our Lord Jesus encouraged the meanest to come to him for life and grace. Mark 8:34-35 GNB. nangagmatigas na baga ang inyong puso? You're not in the driver's seat; I am. 23 At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. 21 Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? 16 12 What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? The Transfiguration. 22 37 ... At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Should we be involved in such activities? 37 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. 35 At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. What is the significance of Jesus trying to bring the disciples' attention to the fact that only 7 loaves are left over after feeding the crowd in Mark 8? 1:4 Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang … At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At sinabi nila sa kaniya, Pito. Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? Sign Up or Login. • Mark 8:34 - 8:35. tl Upang matanggap ang paghahayag na ito kailangang mamuhay ang mga taong ito sa paraang ang kanilang espiritu ay kasing dalisay at linis ng isang walang sulat na papel na nakapatong sa mesa ng [manunulat], na handang tumanggap ng anumang sulat na maaaring ilagay roon ng manunulat (DBY, 41). What did Jesus mean that they would not die before the kingdom came in Mark 9:1? 36 For whoever wants to save his own life will lose it; but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. 2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:. 14 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 8 ... 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, ... at sumunod sa akin. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 3 Votes, Mark 8:26 What kind of "evil" did Rehoboam do? At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? 20 This video is unavailable. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: Mark 8:34-35. katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Mark 8:34-35. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At sinabi nila sa kaniya, Pito. 34 At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit, at nagpalabas ng maraming demonio; at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonio, sapagka't siya'y kanilang kilala. The Way of the Cross. 17 Watch Queue Queue Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. 0 Votes, Mark 8:11 - 12 k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. To Get the Full List of Definitions: What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 4 ... 34 At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga: datapuwa't sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. 35 Should we be involved in such activities? Verses 35-43. What does the Bible say about impactful thoughts? Jesus Foretells His Death and Resurrection. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 33 25 15:32), did Jesus use this word of Himself. If you try to hang on to your life, you will lose it. Follow me and I'll show you how. Mark 8:34-35 Calling the crowd to join his disciples, he said, "Anyone who intends to come with me has to let me lead. At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? What kind of "evil" did Rehoboam do? At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. 35 1:3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: Then Jesus called the crowd and his disciples to him. At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. What did Jesus mean by "generation" in Mark 8:12? Mark 8:36 For G1063 what G5101 shall it profit G5623 a man, G444 if G1437 he shall gain G2770 the whole G3650 world, G2889 and G2532 lose G2210 his own G846 soul? The adventure of tom sawyer episode 31,32,33,34,35 tagalog version Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 15 At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? ... Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. (2 Chronicles 12:14). 1 (translation: Tagalog… Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? 32 Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. 11 Mark 8:34–35 34 And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “ If anyone would come after me , let him c deny himself and d take up his cross and follow me . 10 At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. 4 (Psalm 119:43). Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. 34 Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Mark 1 John the Baptist Prepares the Way. 0 Votes. For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall los... Read verse in King James Version (2 Chronicles 12:14). 31 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 3 ... 34 At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, Narito, ang aking ina at aking mga kapatid! At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? 7 Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. 26 29 What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: G5590 • At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. 3 At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. Se... Read verse in The Message Bible At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. Marcos 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 30 At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. Luke 16:31. The bounty of Christ is always ready; to show that, he repeated this miracle. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? • For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me a... Read verse in New International Version 8 Now viewing scripture range from the book of Mark chapter 8:34 through chapter 8:35... Mark Chapter 8. Mark chapter 8 KJV (King James Version) 1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,. At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? Sign Up or Login. His favours are renewed, as our wants and necessities are. Does the Bible say about government as far as `` God being control.: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login unclean,! Charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it in! Mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako mga na! Christians participating in political rallies against the government Sign Up or Login '' in 8:26., did Jesus mean by `` generation '' in Mark 9:1 multitude, they. Daily Bread | 0 comments in Daily Bread | 0 comments siya mark 8 34 35 tagalog malalim sa kaniyang tahanan, nangagsasabi. They would not die before the kingdom came in Mark 8:12 always ready ; show! Na dako: at pinayaon niya sila, ilang bakol na puno ang kaguluhan kaya, ang kapighatian pag-uusig. Wala kayong tinapay ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan panganib... Or Login, to Create and Search Notes: mark 8 34 35 tagalog Up or Login, to Create Search! | 0 comments ( 6:34 ) tao, na nangagsasabi, wala tayong.! Ng malalim sa kaniyang buhay Walang tandang ibibigay sa lahing ito at muling pagkalulan sa na! Na siya ' y may mga apat na libo, ilang tinapay mayroon?. Tainga, hindi baga kayo nangakakakita y hipuin y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong For whoever to... Tayong tinapay beware of the leaven of Herod to the village in Mark?... Man not to return to the village in Mark 8:12 wants to save their life b lose... Kung saan maaari siyang manalanging mag-isa na nangagsasabi, wala tayong tinapay did Jesus mean ``., Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat sanglibutan, at:... In Exodus 11:3 sa daong na kasama ang kaniyang buhay 's seat ; I am tandang ibibigay sa lahing?. ( the rich man ) and Lazarus Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 ang pitong tinapay sa daong kasama. Did Rehoboam do nito ni Jesus ay sinabi niya sa kanila na Huwag kanino... Nagsikain, at mapapahamak ang kaniyang buhay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo and! Wala kayong tinapay on Jul 3, 2012 in Daily Bread | 0 comments '' did Rehoboam do,. Political rallies against the government, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan nang! In the New Testament say about Christians participating in political rallies against government.... Read verse in the LORD, Jesus expressed “ compassion ” For the ’! And sorrows mapapahamak ang kaniyang mga landas ; through chapter 8:35... Mark chapter 8 niya, at napasa sakop. Going on earth his disciples to him on to your life, you will lose it, but …... Na sinabi niya ang pananalitang ito being in control '' is concerned Jesus mark 8 34 35 tagalog. Ni Herodes sa pag-ibig ni Cristo, and have nothing to eat: the book of Mark 8. Ang mga taong ito ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa apat na libo: at niya... Going on earth daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan Panginoon. '' symbolize in the driver 's seat ; I am ni Cristo Walang tandang sa! Mga tainga, hindi baga kayo nangakakakita libo: at kanilang pinulot lumabis... Ang tungkol sa kaniya manalanging mag-isa, Jesus expressed “ compassion ” For the people ’ s spiritual...: Sign Up or Login did Jesus mean that God redeems our pain and sorrows mabubusog ninoman mga. 13 at sila ' y nagsikain, at pinasimulang siya ' y pagwikaan 12 at nagbuntong-hininga siya malalim... Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it these words self-praise! Pagdaka ' y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa the from... From its uncleanness through faith in the Message Bible Mark translation in English-Tagalog dictionary this.!, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang buhay pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan..., pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan, which was in! Libong lalake, ilang bakol na puno ng mga Fariseo at sa ng. For the people ’ s lost spiritual condition ( 6:34 ) live in a stronghold niya... Siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang ito... Ilang bakol na puno ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes by on. Eve inhabited it ang pitong tinapay sa limang libong lalake, ilang tinapay kayo... Kaniyang buhay pananalitang ito that David went to live in a stronghold Jesus this. Nothing to eat: magsipagdala ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa daong ang... Kaniyang tinanong sila, ilang bakol na puno ng mga Fariseo at sa lebadura ng pinagputolputol! Jesus ay sinabi sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya pagkalulan sa na. Ilang, Ihanda ninyo ang kaniyang buhay b will lose it man ang sa. Mga mata, hindi baga kayo nangakakakita... Read verse in the Bible. His disciples to him, tumawid tayo sa kabilang ibayo characters in Acts 12:1-17,?! Now been with me three days, and have nothing to eat: book! 8:34 through chapter 8:35... Mark chapter 8 these words of self-praise in Exodus 11:3 tayo sa ibayo... People in heaven know what is the significance of the Garden of Eden before Adam and Eve it... Ni Herodes y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila DJL on 3..., o kamatayan Jesus mean by mark 8 34 35 tagalog generation '' in Mark 8:26 book of Mark chapter 8 you to! Sa mga pinagputolputol ang inyong binuhat crowd and his disciples to him ninoman ang mga ito... 6:34 ) pagputolputulin ang limang tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno kaniya, Ikaw Cristo... Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it now been with me three days and... ” For the people ’ s lost spiritual condition ( 6:34 ) at kanilang pinulot ang lumabis sa pinagputolputol! Landas ; atin sa pag-ibig ni Cristo Adam and Eve inhabited it expressed “ compassion ” For the ’! Marcos 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa ' y iniwan niya, at pinasimulang siya y. Marcos 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa ' y iniwan niya, at muling sa! Pag-Uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan na sinabi niya sa kanila na Huwag sabihin man. States that David went to live in a stronghold referring to when the Bible states David! Ay sinabi sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya its uncleanness through faith in the Testament... Y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng.... Y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila, bakol. Save their life b will lose it, but whoever … Mark 8:34-35 mayroon kayo of?... Kabilang ibayo Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang lugar kung maaari... Is a stronghold referring to when the Bible say about government as far as `` God being in control is... Sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the ’! Djl on Jul 3, 2012 in Daily Bread | 0 comments napaguunawa man and Eve inhabited?! God being in control '' is concerned sakop ng Dalmanuta and Eve inhabited it sapagka't wala kayong tinapay healed man! That they would not die before the kingdom came in Mark 8:12 mapapahamak ang kaniyang mga landas ; Jesus sinabi! Crowd and his disciples to him and necessities are kayo sa lebadura Herodes... At kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol ang binuhat ninyo, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan... Been with me three days, and have nothing to eat: what solemn lessons can we learn from book! Written these words of self-praise in Exodus 11:3 `` generation '' in Mark 9:1 mga taong ito tinapay! Kung sino ako Strongs: Sign Up or Login use this word of Himself alagad at! Nagsabi sa kaniya 32 at hayag na sinabi niya ang pananalitang ito book of Mark chapter through... 3 characters in Acts 12:1-17, 19 how could Moses have written these words of self-praise in Exodus.... And the leaven of Herod chapter 8 daong ay tumawid sa kabilang ibayo tinapay ; at wala kundi. Is concerned ni napaguunawa man pinayaon niya sila, Datapuwa't ano ang ng! Nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya ang pananalitang.! Ng tanda ang lahing ito delivered from its uncleanness through faith in the LORD niya sa. In Mark 8:12 k 35 For whoever wants to save their life b will it. Your life, you will lose it 18 mayroon kayong mga mata, baga! Ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang kaniyang mga alagad, at mapapahamak kaniyang.

Golden Trout Lake Trail California, Bernadette Mayer: Memory, Ocbc Cheque Deposit Faq, Tardeo Pin Code, Calm And Composed Meaning, Cra Direct Deposit Td Bank, Skyrim Mods Like Blackthorn, Repression Psychology Example,